NASZA OFERTA

Oferujemy szeroki zakres usług zarówno w procesach projektowych jak i eksploatacyjnych inwestycji, łącznie z pracami monitoringowymi.

WYKONUJEMY DOKUMENTACJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I DZIEDZIN POKREWNYCH.

karty informacyjne przedsięwzięcia na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

raporty o oddziaływaniu na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

raporty opracowywane na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko

oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

analizy porealizacyjne i przeglądy ekologiczne

wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

wnioski o uzyskanie pozwolenia sektorowego

opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji*

opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**

pozwolenia wodnoprawne***

pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza

opracowania z zakresu gospodarki odpadami****

programy ochrony środowiska

opracowania z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych*****

sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej  

operaty wodnoprawne inne******   

Potrzebujesz zlecić wykonanie
 innej dokumentacji

ZADZWOŃ

  42 636 50 51/81

*
wnioski na prowadzenie punktów zbierania pojazdów · wnioski na prowadzenie stacji demontażu pojazdów. opracowania z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie · wnioski o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych · wnioski o uzgodnienie zakresu i sposobu rekultywacji zanieczyszczonej gleby albo ziemi
 
**
wnioski na prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

***
pobór wody oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych · wprowadzanie ścieków do kanalizacji · prowadzanie ścieków do wód lub do ziemi · przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych · piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych · korzystanie z wód do celów energetycznych · korzystanie z wód od celów żeglugi oraz spławu · wydobywanie z wód kamienia, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu · rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych

****
wnioski o uzyskanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami · wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów · informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami · wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów · instrukcje eksploatacji składowisk · wnioski o zamknięcie składowiska lub jego części · sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania

*****
zgodnie z ustawą producent, importer dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku

******
regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody · wykonanie urządzeń wodnych · rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód · długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej · piętrzenie wody podziemnej · gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych · odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych · wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów · wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach szczególnych